शिविर / विशेष कार्यक्रम

दर्शन योग शिविर  

 क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर 

किशोर चरित्र निर्माण शिविर 

सघन साधना शिविर- 2014-15

सरल अध्यात्मिक शिविर

 उच्चस्तरीय क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर 2017

आयोजक - दर्शन योग महाविद्यालय, आर्यवन, रोजड

दर्शन योग महाविद्यालय, सुन्दरपुर, रोहतक 

दर्शन योग साधना आश्रम, कोमादा, कुरुक्षेत्र