Our Functionary

|| DARSHAN YOG MAHAVIDYALAY ||

ROJAD

Founder : Swāmi Satyapati ji Parivrājak

Director & Managing Trustee : Swāmi Vivekānand ji Parivrājak (formerly Achārya Vivek Bhushan Ji )

Achārya & Trustee  : Swāmi Brahmavidānand ji Saraswati 

Karyakār Achārya & Trustee        : Swāmi Dhruvdev ji Parivrājak

Vyavasthāpak & Trustee               Acharya Dinesh Kumār Ji

Upāchārya & Trustee                   :  Acharya Priyesh Ji 

KaryakāUpāchārya                     Acharya Ishwaranand Ji

|| DARSHAN YOG MAHAVIDYALAY ||

SUNDARPUR

Nideshak  :  Swāmi Vivekānand ji Parivrājak (formerly Achārya Vivek Bhushan Ji )

Achārya                                       :  Acharya Navanand jee Arya 

Achārya                                      :  Swāmi Ashutosh ji Parivrājak

Pravandhak                                Shree Nigam Muni (formerly Shree Ranveer Ji Balhara)

|| DARSHAN YOG SADHANA ASHRAM ||

(KAMODA, KURUKSHTRA)

Aashramadhyaksh                 Swāmi Brahmavidānand ji Saraswati 

Vyavasthā-Sanyojak              Acharya Priyesh Ji 

|| Vaidic Parishad ||